ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

Legal Aspects of Public Manned Spaceflight and Space Station Operations / دانلود فایل

مشخصات کلی Legal Aspects of Public Manned Spaceflight and Space Station Operations نویسنده کتاب (Author): Carla Sharpe; Fabio Tronchetti انتشارات (Publisher..

ادامه مطلب

Legal Aspects of Satellite Remote Sensing / دانلود فایل

مشخصات کلی Legal Aspects of Satellite Remote Sensing نویسنده کتاب (Author): Fabio Tronchetti انتشارات (Publisher): Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA :..

ادامه مطلب

National Space Law / دانلود فایل

مشخصات کلی National Space Law نویسنده کتاب (Author): Irmgard Marboe انتشارات (Publisher): Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publ..

ادامه مطلب

International Space Law / دانلود فایل

مشخصات کلی International Space Law نویسنده کتاب (Author): F G von der Dunk انتشارات (Publisher): Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publ..

ادامه مطلب

Legal Aspects of the Military Uses of Outer Space / دانلود فایل

مشخصات کلی Legal Aspects of the Military Uses of Outer Space نویسنده کتاب (Author): Fabio Tronchetti انتشارات (Publisher): Cheltenham, UK ; Northampt..

ادامه مطلب

Legal Aspects of Launch Services and Space Transportation / دانلود فایل

مشخصات کلی Legal Aspects of Launch Services and Space Transportation نویسنده کتاب (Author): H Peter van Fenema انتشارات (Publisher): Cheltenham, U..

ادامه مطلب

Legal Aspects of Satellite Communications / دانلود فایل

مشخصات کلی Legal Aspects of Satellite Communications نویسنده کتاب (Author): F G von der Dunk انتشارات (Publisher): Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA :..

ادامه مطلب

Legal Aspects of Satellite Navigation

مشخصات کلی Legal Aspects of Satellite Navigation نویسنده کتاب (Author): Lesley Jane Smith انتشارات (Publisher): Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA :..

ادامه مطلب