ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article Financing Space Ventures / دانلود فایل

مشخصات کلی Financing Space Ventures

نویسنده کتاب (Author):

Mark Sundahl

انتشارات (Publisher):

Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015]

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

handbook-of-space-law-page-874-909

نوع منبع:Article

تمام نویسندگان / همکاران: Mark Sundahl Find more information about: Mark Sundahl

شناسه شابک ISBN:1781000352

شناسه OCLC:979265755

مسئوليت Responsibility:Mark Sundahl.


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs