ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article Intellectual Property Rights in the Context of Space Activities / دانلود فایل

مشخصات کلی Intellectual Property Rights in the Context of Space Activities

نویسنده کتاب (Author):

Catherine Doldirinaدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015]خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : English فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

عنوان ژورنال (Publication):

handbook-of-space-law-page-949-994

نوع منبع:Article

تمام نویسندگان / همکاران: Catherine Doldirina Find more information about: Catherine Doldirina

شناسه شابک ISBN:1781000352

شناسه OCLC:979277453

مسئوليت Responsibility:Catherine Doldirina.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs