ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article Legal Aspects of Public Manned Spaceflight and Space Station Operations / دانلود فایل

مشخصات کلی Legal Aspects of Public Manned Spaceflight and Space Station Operations

نویسنده کتاب (Author):

Carla Sharpe; Fabio Tronchetti

انتشارات (Publisher):

Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015]

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

Handbook of space law, , Page 618-661

نوع منبع:Article

تمام نویسندگان / همکاران: Carla Sharpe; Fabio Tronchetti Find more information about: Carla Sharpe Fabio Tronchetti

شناسه شابک ISBN:1781000352

شناسه OCLC:979265189

مسئوليت Responsibility:Carla Sharpe and Fabio Tronchetti.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: