ژورنال اصلی Handbook of space law, , Page 554-617

download pdf Legal Aspects of Satellite Navigation, دانلود Legal Aspects of Satellite Navigation,Lesley Jane Smith, کتاب های Lesley Jane Smith,Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015], لیست کتاب های Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015],WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Article Legal Aspects of Satellite Navigation

مشخصات کلی Legal Aspects of Satellite Navigation

نویسنده کتاب (Author):

Lesley Jane Smith

انتشارات (Publisher):

Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing, [2015]

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

Handbook of space law, , Page 554-617

نوع منبع:Article

تمام نویسندگان / همکاران: Lesley Jane Smith Find more information about: Lesley Jane Smith

شناسه شابک ISBN:1781000352

شناسه OCLC:979265020

مسئوليت Responsibility:Lesley Jane Smith.


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs